Leveringsvoorwaarden

 

  

 


Artikel 1 – Definities

Artikelen: alle ter uitvoering van een order c.q. overeenkomst door of voor rekening van X-masgiftsonline geproduceerde en/of geleverde zaken, waaronder begrepen Cadeaus, alsmede door X-masgiftsonline te leveren diensten.

Bestelperiode: de op de Voucher weergegeven termijn of tijdvak waarbinnen de Geschenkgerechtigde de mogelijkheid heeft een ontvangen Voucher te verzilveren door een Cadeau te bestellen bij X-masgiftsonline. Cadeau: een fysiek cadeau, kerstpakket, (digitale) cadeaubon, waardebon van een organisatie of een donatie aan één van de goede doelen die Geschenkgerechtigde kiest via een van de concepten van X-masgiftsonline.

Cadeau: een fysiek cadeau, kerstpakket, (digitale) cadeaubon, waardebon of donatie aan één van de goede doelen die Geschenkgerechtigde kiest via een concept van X-masgiftsonline.

Geschenkgerechtigde: de door Klant als zodanig aangewezen medewerker en/of relatie die een Voucher ontvangt waarmee een Cadeau mag worden uitgekozen.

Inlogcode: unieke combinatie van een pakketcode en een wachtwoord die de Geschenkgerechtigde recht  geeft op de bestelling van één of meerdere Cadeaus via de Website.

Inlogcode: unieke combinatie van pakketcode en wachtwoord die de Geschenkgerechtigde recht geeft op de bestelling van één of meerdere Cadeaus via de Website.

Klant: het bedrijf, de organisatie en/of de natuurlijke persoon waarmee X-masgiftsonline een Overeenkomst sluit waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

Klantvariabelen: alle zaken die kenmerkend zijn voor de Klant, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, het bedrijfslogo en huisstijlkleur(en) en/of afbeeldingen van Klant die X-masgiftsonline gebruikt om de Website en/of het drukwerk te personaliseren voor Klant.

X-masgiftsonline: de eenmanszaak, gevestigd te Harfsenseweg 1 (7245PA) Laren (KvK nummer 08218487), handelend onder naam: X-masgiftsonline.

Niet verzilverde Voucher: een Voucher welke wel is uitgereikt aan Geschenkgerechtigde, maar waarmee geen daadwerkelijke bestelling is geplaatst binnen de Bestelperiode.

Overeenkomst: iedere overeenkomst, rechtshandeling en/of transactie tussen X-masgiftsonline en Klant, alsmede elke wijziging daarvan of aanvulling daarop.

Online Keuze Cadeau: Door X-masgiftsonline samengesteld assortiment beschikbaar op de Websites MijnEigenPakket.nl en MijnEigenkado.nl.

Partijen: de partijen bij een Overeenkomst, te weten X-masgiftsonline en Klant. 

Voorwaarden: de onderhavige algemene verkoopvoorwaarden van X-masgiftsonline.

Voucher: een voucher (digitaal/papier) afkomstig van X-masgiftsonline met een Inlogcode waarmee Geschenkgerechtigde  een keuze kan maken uit een van de digitale of fysieke Cadeaus of de keuze voor een goed doel, die Klant aanbiedt aan Geschenkgerechtigde via een Website van X-masgiftsonline.

Voucherpakket: een digitaal of fysiek pakket met daarin een begeleidende brief (optioneel) en een Voucher met Inlogcode.

Website: een (sub)pagina van een website van X-masgiftsonline, welke al dan niet specifiek is afgestemd op Klant, waarop de Geschenkgerechtigde(n) van Klant met behulp van een Voucher een van de  beschikbare Cadeaus kan bestellen.

 


Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten en transacties tussen X-masgiftsonline en Klant en maken daarvan onlosmakelijk en onvoorwaardelijk deel uit.
 2. Alle offertes en aanbiedingen binden X-masgiftsonline niet, maar gelden slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een bestelling. Een Overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover X-masgiftsonline een bestelling heeft bevestigd of een aanvang heeft gemaakt met de uitvoering van de Overeenkomst.
 3. Indien wordt afgeweken van enig artikel of bepaling van de Voorwaarden of Overeenkomst, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige artikelen of bepalingen van de Voorwaarden of Overeenkomst.
 4. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden of bedingen van Klant worden door X-masgiftsonline uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn derhalve niet van toepassing op de Overeenkomst tussen X-masgiftsonline en Klant.
 5. Wijzigingen of aanvullingen op één of meer bepalingen van de Overeenkomst en/of de Voorwaarden gelden slechts indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen door Partijen. Dergelijke wijzigingen en/of aanvullingen hebben slechts betrekking op de betreffende Overeenkomst.

 


Artikel 3 – Klantvariabelen

 1. Na ontvangst van een volledige betaling van de Artikelen, levert X-masgiftsonline de door Klant bestelde Cadeaus aan Klant.
 2. De Cadeaus worden geleverd op het door de Klant opgegeven (e-mail)adres. Klant dient de Cadeaus, met de Vouchers en Inlogcodes, als waardepapieren te behandelen en ze als zodanig te bewaren tot het moment van uitgifte aan de Geschenkgerechtigden. Vanaf het moment van ontvangst van de Cadeaus gaat het risico en de verantwoordelijkheid geheel over op Klant.
 3. Klantvariabelen kunnen worden gebruikt door X-masgiftsonline bij het opmaken van de Website en op drukwerk, indien van toepassing. De verantwoordelijkheid voor het tijdig aanleveren van de Klantvariabelen rust geheel bij Klant. X-masgiftsonline is niet aansprakelijk voor enige vertraging of vertragingsschade als gevolg van een te late, onjuiste of onvolledige levering van Klantvariabelen.
 4. Uiterlijk en inhoud van de Vouchers en Cadeaus worden door X-masgiftsonline bepaald en samengesteld. X-masgiftsonline draagt zorg voor het personaliseren van de Website. Alle Klantvariabelen dienen door Klant te worden geleverd conform de planning, formaateisen en overige instructies van X-masgiftsonline. Indien dit niet gebeurt, behoudt X-masgiftsonline zich het recht voor de aangeleverde Klantvariabelen te weigeren en/of te wijzigen zodat deze wel aan de eisen voldoet.
 5. X-masgiftsonline zal, op verzoek van Klant, de opmaak van het drukwerk in PDF formaat voorleggen aan Klant, waarna Klant hierop één correctieronde kan laten plaatsvinden. De correcties dienen binnen twee  werkdagen na ontvangst van de eerste opmaak door Klant te worden doorgegeven aan X-masgiftsonline. Eventuele tweede en volgende correctieronden kunnen worden doorbelast aan Klant voor € 50,- exclusief BTW per correctieronde.
 6. Teksten voor de Website mogen maximaal 3000 tekens bedragen. X-masgiftsonline behoudt zich het recht voor wijzigingen in de tekst aan te brengen indien dit nodig en/of passend wordt geacht.

 


Artikel 4 – Prijs, betaling, verrekening

 1. De prijzen zoals omschreven in aanbiedingen, offertes, prospecten en publicaties van X-masgiftsonline zijn gebaseerd op de ten tijde van het publiceren geldende omstandigheden. Met het verschijnen van een nieuwe aanbieding vervallen alle voorgaande aanbiedingen. Bij verschil tussen de gepubliceerde prijs en de factuurprijs, is de factuurprijs bindend. X-masgiftsonline behoudt zich het recht voor verkoopprijzen te wijzigen, indien de omstandigheden daartoe nopen, waaronder wordt begrepen: wijziging van vrachttarieven, in- en uitvoerrechten of andere heffingen en/of belastingen in binnen- en buitenland, lonen, salarissen en sociale lasten, wisselkoersveranderingen en prijzen van grond- en hulpstoffen.
 2. De totale overeengekomen prijs dient uiterlijk twee weken voor levering van het Artikel door Klant te zijn voldaan. X-masgiftsonline behoudt zich het recht voor om de afgenomen Artikelen niet te leveren althans op te schorten, indien en zolang Klant niet volledig aan de betalingsverplichtingen heeft voldaan.
 3. Indien Klant de Artikelen niet of niet tijdig afneemt, is hij zonder ingebrekestelling in verzuim. X-masgiftsonline is in dat geval gerechtigd de Artikelen voor rekening en risico van Klant op te slaan. Klant blijft de overeengekomen koopsom verschuldigd, te vermeerderen met de wettelijke handelsrente en incassokosten.
 4. Alle aan Klant in rekening gebrachte bedragen dienen zonder korting of inhouding te worden voldaan. Klant is niet bevoegd tot verrekening of opschorting van enige betalingsverplichting jegens X-masgiftsonline.
 5. Klant is over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de alsdan geldende wettelijke handelsrente, vermeerderd met een opslag van 3%, alsmede te vermeerderen met de buitengerechtelijke incassokosten ten bedrage van 15% van het onbetaald gebleven bedrag. Ieder bedrag dat van Klant wordt ontvangen zal eerst strekken tot voldoening van die vorderingen en vervolgens tot voldoening van de verschuldigde rente en kosten.
 6. Indien een Geschenkgerechtigde ervoor kiest een kerstpakket en/of Cadeau naar een adres buiten Nederland te laten verzenden, dan worden de portokosten doorberekend aan Klant, tenzij levering van het Artikel buiten Nederland niet mogelijk is, dan wel anders wordt overeengekomen tussen Klant en X-masgiftsonline.
 7. Uiterlijk een maand na sluiting van de Website zal X-masgiftsonline een eindfactuur overleggen, waarin de eventuele creditering verrekend is. Tevens staat hierop indien van toepassing een BTW correctie vermeld. Voor het Online Keuze Cadeau zal direct na aankoop van de vouchers worden gefactureerd.
 8. Klant kan tot uiterlijk één week voor het einde van de Bestelperiode extra Artikelen bijbestellen. Voor Vouchers geldt een termijn van twee weken voor het einde van de Bestelperiode. Nabestellingen worden gescheiden van de initiële bestelling uitgeleverd en worden afzonderlijk gefactureerd. X-masgiftsonline behoudt zich het recht voor nabestellingen uitsluitend via Vouchers in X-masgiftsonline huisstijl of digitale Vouchers uit te leveren,  die door Klant zelf uitgeprint dienen te worden. Voor het Online Keuze Cadeau geldt een op=op assortiment.
 9. X-masgiftsonline is niet gehouden gekochte of gekozen Artikelen te ruilen of retour te nemen.
 10. Eventuele overtollige Vouchers kunnen worden gecrediteerd mits de Vouchers ongebruikt zijn en voor 31 januari van het opvolgende kalenderjaar aan X-masgiftsonline kenbaar worden gemaakt. De te crediteren Vouchers mogen maximaal 5% van het totale aantal bestelde Vouchers bedragen. Vouchers die niet aan deze voorwaarden voldoen, worden niet gecrediteerd.
 11. Op het bedrag dat aan het eind van de Bestelperiode toekomt aan de goede doelen, zal X-masgiftsonline een eenmalige kostenverrekening toepassen. Met deze kostenverrekening dekt X-masgiftsonline de kosten voor het orderpicken, het (mogelijk) versturen van de dankbrief en de overige administratie-, marketing-, en handlingskosten. Het bedrag dat ten goede komt aan de goede doelen zal uiterlijk in mei van het opvolgend kalenderjaar door X-masgiftsonline als totaalbetaling worden overgeboekt namens de Geschenkgerechtigden van alle Klanten van X-masgiftsonline tezamen.
 12. Donaties aan voedselbanken worden volledig omgezet in goederen tegen verkoopwaarde van de X-masgiftsonline, inclusief de kosten voor transport en handling.

 


Artikel 5 – Eigendomsvoorbehoud en verpandingsverbod

 1. Het eigendom van alle Artikelen gaat pas over op Klant nadat deze al hetgeen hij krachtens Overeenkomst aan X-masgiftsonline is verschuldigd, volledig heeft voldaan.
 2. Voordat de eigendom van de Artikelen op Klant is overgegaan, is deze niet gerechtigd de Artikelen te vervreemden, aan een ander te verhuren of in gebruik te geven, te verpanden of anderszins te bezwaren, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van X-masgiftsonline.

 


Artikel 6 – Website

 1. X-masgiftsonline verzorgt de bouw van een Website in (een van) de huisstijl(en) van X-masgiftsonline, aangepast met enkele Klantvariabelen van Klant. Het personaliseren bestaat uit het logo van Klant, maximaal tien foto’s of een videoboodschap van Klant en een welkomstwoord op de welkomstpagina van de Website namens Klant.
 2. De Website zal toegankelijk zijn voor de Geschenkgerechtigden binnen de periode van 1 oktober 08.00 uur tot en met 31 januari van het opvolgende kalenderjaar, 23.59 uur, tenzij anders overeengekomen. In gezamenlijk overleg, en afhankelijk van het bestelverloop, kunnen Partijen besluiten de openstelling van de Website te verlengen om op die manier de laatste Geschenkgerechtigden nog te stimuleren de Vouchers te verzilveren door een Cadeau te bestellen. Mogelijke afwijkingen in deze periodes worden door X-masgiftsonline bepaald en X-masgiftsonline is nimmer hiertoe verplicht.
 3. De  website is  zodanig gebouwd dat met minimaal 95% van alle internetbrowsers ingelogd en besteld kan worden. X-masgiftsonline aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor problemen met inloggen of het onjuist plaatsen van een bestelling door Geschenkgerechtigde. X-masgiftsonline draagt er zorg voor dat de Klant en/of Geschenkgerechtigden met hun vragen terecht kunnen op een speciale internetpagina met informatie. Tevens stelt X-masgiftsonline een helpdesk ter beschikking voor vragen m.b.t. bestellingen. Tot slot stelt X-masgiftsonline een orderbevestiging per e-mail beschikbaar waarmee kan worden gecontroleerd of een bestelling correct is doorgekomen.

 


Artikel 7 – Cadeaus

 1. De Vouchers kunnen via internet worden verzilverd met de Inlogcode op de Voucher. De persoonsgegevens van de Geschenkgerechtigde zullen uitsluitend worden gebruikt voor het versturen van orderbevestigingen, bestellingen en na uitdrukkelijke toestemming van de Geschenkgerechtigde eventueel voor een tevredenheidsonderzoek. 
 2. Het bestelde Cadeau wordt zo spoedig mogelijk bij de Geschenkgerechtigde op het door hem/haar opgegeven adres afgeleverd per post of verstuurd via e-mail naar het door hem/haar opgegeven e-mailadres. X-masgiftsonline streeft ernaar uiterlijk binnen 10 werkdagen te leveren. Bij overschrijding van een afleveringstermijn heeft Klant en/of Geschenkgerechtigde geen recht op schadevergoeding, ontbinding en/of opschorting van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst.
 3. X-masgiftsonline kent een actueel assortiment. Gedurende het jaar kan het aanbod verschillen. Regelmatig worden nieuwe producten toegevoegd terwijl oudere producten komen te vervallen. X-masgiftsonline kan niet garanderen dat alle Cadeaus altijd leverbaar zijn en blijven. Indien toepasselijk is het X-masgiftsonline toegestaan Cadeaus in backorder te plaatsen en later te verzenden, dan wel te vervangen door een minimaal gelijkwaardig of beter alternatief indien dit voorhanden is.
 4. Ten tijde van het sluiten van de overeenkomst tussen X-masgiftsonline en Klant vertegenwoordigen de Vouchers gemiddeld een consumentenprijs ter hoogte van het budget van Klant. Consumentenprijzen kunnen door winkelketens eigenhandig gewijzigd worden en X-masgiftsonline kan dan ook niet garanderen dat de waarde van de Vouchers en/of goede doelen bij het ondertekenen van de Overeenkomst ook in de Bestelperiode nog gelijk zullen zijn. X-masgiftsonline aanvaardt voor de gevolgen hiervan geen aansprakelijkheid.

 


Artikel 8 – Helpdesk, garantie, klachten

 1. X-masgiftsonline zorgt voor een helpdesk waar Klanten en Geschenkgerechtigden met vragen en opmerkingen terecht kunnen. Het telefoonnummer van de helpdesk zal worden vermeld op de Website. Daarnaast kan de Klant en/of Geschenkgerechtigde een contactformulier op de Website invullen. X-masgiftsonline streeft ernaar e-mails binnen twee (werk)uren te beantwoorden. Geschenkgerechtigden die, twee weken nadat de bestelperiode is afgelopen, het Cadeau nog niet hebben ontvangen, dienen dit uiterlijk aan het einde van dezelfde maand door te geven aan de klantenservice.
 2. Indien X-masgiftsonline Artikelen levert die X-masgiftsonline van diens toeleveranciers heeft verkregen, geldt de inhoud en omvang van de garantie, de garantietermijn en de (overige) garantievoorwaarden zoals gesteld door die toeleveranciers. X-masgiftsonline is nimmer tot een verdergaande garantie gehouden dan waarop X-masgiftsonline ten opzichte van die toeleveranciers aanspraak kan maken. De garantietermijn en garantievoorwaarden zijn afhankelijk van het Artikel en wordt door X-masgiftsonline per (type) Artikel bepaald. Buiten de garantie vallen gebreken aan Artikelen, die zijn ontstaan als gevolg van normale slijtage, of  door enige van buiten afkomende oorzaak, zoals schade ontstaan tijdens transport door Klant. Geen recht op garantie bestaat, indien het artikel verkeerd of onzorgvuldig is gebruikt, of indien zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van X-masgiftsonline enige (herstel)werkzaamheden of wijzigingen aan het artikel zijn verricht c.q. aangebracht.


Artikel 9 – Beëindiging

 1. De Overeenkomst eindigt onmiddellijk en zonder rechterlijke tussenkomst op het tijdstip waarop de Klant in staat van faillissement wordt verklaard of (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, dan wel  de activiteiten staakt.
 2. De Overeenkomst kan niet worden overgedragen aan een derde zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van X-masgiftsonline.
 3. Door een ontbinding of andere beëindiging van de Overeenkomst worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar.


 


Artikel 10 – Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van X-masgiftsonline is beperkt tot de directe schade, ten bedrage van maximaal de waarde van de geleverde Artikelen waarover werd gereclameerd. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de assuradeur van X-masgiftsonline in het voorkomende geval uitkeert.
 2. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: (i) redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden (ii) redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van X-masgiftsonline aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij dit gebrek niet aan X-masgiftsonline toegerekend kan worden en (iii) redelijke kosten die aantoonbaar gemaakt zijn ter voorkoming of beperking van schade.
 3. X-masgiftsonline is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade van Klant of een derde, daaronder begrepen gevolgschade, immateriële schade, gederfde winst, bedrijfs- of milieuschade.
 4. Voor de eventuele gevolgen van het niet op voorraad hebben van Artikelen aanvaardt X-masgiftsonline geen aansprakelijkheid.

 


Artikel 11 – Overmacht

 1. X-masgiftsonline is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van overmacht, waaronder wordt verstaan: alle van buiten komende oorzaken waarop X-masgiftsonline geen invloed kan uitoefenen en waardoor X-masgiftsonline niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van X-masgiftsonline worden daaronder begrepen.
 2. X-masgiftsonline heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid  die  (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat X-masgiftsonline zijn verbintenis had moeten nakomen. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan vier weken is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 3. Voor zoveel X-masgiftsonline ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen, of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is X-masgiftsonline gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte gescheiden te factureren. Klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

 


Artikel 12 – Overig

 1. Klant verleent toestemming aan X-masgiftsonline om de naam en logo van Klant te mogen gebruiken als referentie op uitingen van X-masgiftsonline, zoals de Website, brochure, etc.
 2. Klant zal de afspraken uit de Overeenkomst geheimhouden en nimmer aan derden bekend maken, zonder voorafgaande toestemming van X-masgiftsonline.
 3. X-masgiftsonline is gerechtigd bij de uitvoering van de Overeenkomst derden in te schakelen. Zij is tevens gerechtigd rechten en verplichtingen welke voortvloeien uit de Overeenkomst aan derden over te dragen.
 4. Op deze Voorwaarden en alle Overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten.
 5. Eventuele geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Voorwaarden en/of Overeenkomsten, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de woonplaats van X-masgiftsonline haar statutaire zetel heeft, met dien verstande dat X-masgiftsonline het recht heeft vorderingen aanhangig te maken bij andere bevoegde rechterlijke colleges, die bevoegd zijn van dergelijke vorderingen kennis te nemen.
X-masgiftsonline gebruikt cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om het bezoek en winkelen bij X-masgiftsonline voor jou nog makkelijker en persoonlijker te maken. Met deze cookies kunnen wij en derde partijen jouw internetgedrag binnen en buiten onze website volgen en verzamelen. Hiermee kunnen wij en derde partijen advertenties aanpassen aan jouw interesses en kun je informatie delen via social media. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord. Je kunt je toestemming altijd weer intrekken.
Facebook